Pages

Friday, January 15, 2016

काय करावे उर्जेचे

काय करावे उर्जेचे या समजत नाही
जोडत नाही ही काही वा तोडत नाही

क्षणाक्षणाला धांदल उडते जगता जगता
कधी श्वासही सोडुन देतो घेता घेता
गेली घटिका कोणासाठी थांबत नाही

उत्तर देते चकवा कायम वाटेवरती
प्रश्नच कोरून घेतो मग तळहातावरती
वळसे पडती, तरी शोध हा संपत नाही

लाभो उर्जा झर्‍यासारखी खळखळणारी
मुक्त सचेतन झोत होउनी सळसळणारी
प्राण बनुन ही श्वासांमध्ये अखंड वाही

जगतो आहे तोवर राहो सोबत माझ्या
ओळख माझी बनुनी येवो सोबत माझ्या
नसेन तेव्हा अर्थ तिलाही नसेल काही

नचिकेत जोशी (४/४/२०१३)

No comments: