Pages

Monday, January 28, 2008

ऋतू

ऋतू येत होते ऋतू जात होते
भरावे स्वताला मला ज्ञात होते

जरी धावलो भूवरी वास्तवाच्या
ठसे पावलांचे खगोलात होते

सले वेदना काळजाशी तरीही
हसू लोचनी, गीत ओठात होते

तमाची तमा मी न केली कधीही
सडे तारकांचे प्रवासात होते

उभा सूर्य झालो नभाच्या उराशी
कुठे सत्य सारे उजेडात होते?

न मी भेटलो कोणत्याही गुरूला
हरी सावळे रूप ध्यानात होते

- नचिकेत (२८/२/०७)

1 comment:

Pooja said...

surekh...
उभा सूर्य झालो नभाच्या उराशी
कुठे सत्य सारे उजेडात होते?